תנאי שכירות לטווח קצר 'ברירת המחדל'

חוזה שכירות בלתי מוגן – לזמן קצר  [שבת / חג / נופש / וכדומה]

בין
מפרסם הדירה
להלן המשכיר

לבין
מזמין הדירה
להלן השוכר

אודות הדירה שהמשכיר פירסם באתר בייסי
להלן הדירה

הואיל והמשכירים מצהירים ומאשרים שהםהמחזיקים ובעלי זכויות השימוש וההחזקה הבלעדיים בדירה שפרסמו באתר והם רשאים עפ”י זכויותיהם בדירה להשכירה.
והואיל וברצון המשכירים להשכיר לשוכרים את הדירה כולל זכויות השימוש וההחזקה בה ובציוד והריהוט שבה ובחניה והואיל ואף השוכרים מעוניינים לשכרה לזמן קצר, הכל על פי תנאים אלו.
והואיל והצדדים מסכימים כי השכירות לא תהיה מוגנת בחוקי הגנת הדייר ולא יחולו על הדירה שום חוקים הקשורים להגנת הדייר או חוקים שיבואו במקומם.
לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

הצהרות ומטרות

 • המבוא לחוזה וההצהרות המוזכרות בו והנספח הינם חלק בלתי נפרד מהחוזה והפרתם תחשב להפרת החוזה.
 • השוכרים מצהירים ומאשרים כי ראו את הדירה ואת הריהוט והציוד הכלולים בה, מצאוה מתאימה למטרותיהם והם מעוניינים לשכרה במצבה ותכונותיה כפי שהיא.
 • חוזה זה מהווה ומוכיח את מלא ההסכמה וגמירות הדעת בין הצדדים וכולל את כל ההסכמות שנידונו לפני החתימה ומבטל נושאים שנידונו לפני חתימת החוזה ולא פורטו במפורש בחוזה. כל שינוי ו/או ויתור בחוזה זה יחייב רק אם יהיה במסמך חתום כדין ע”י שני הצדדים, או כתוב בצורה אלקטרונית ובהסכמת שני הצדדין.
 • מטרת השכירות היא לאירוח השוכר ומספר בני בית ידוע, וכפי שסוכם בטופס ההזמנה. והשוכרים אינם רשאים לעשות בה שימוש אחר ללא הסכמה בכתב מהמשכירים.

הקנאת המושכר זמן השכירות סדרי התשלומים

 • המשכירים משכירים בזה את הדירה לשוכרים לתקופה שנכתב בטופס ההזמנה, תמורת הסכום שפורסם באתר.
 • השוכרים מתחייבים לשלם את דמי השכירות כדלהלן:
 • 15% ישולם לבייסי עם חתימת הסכם זה, [וזה יהווה קנין נוסף]. יתרת הסכום עם הגעה לדירה, ובדיקה שהכל תקין, מספר המיטות, מצעים, מגבות וכו’.

מיזוג

במידה והדירה פורסמה כדירה ממוזגת, ונמצאת שלא והמשכיר לא הודיע על זה מראש. או שהמזגנים לא עבדו, רשאי השוכר לתקן את המזגן על חשבון המשכיר, או לשכור מזגנים ניידים, על חשבון המשכיר

לא היתה אפשרות כזאת, ינוכה סך 20% מהשכירות ללילה. אם כל המזגנים לא עבדו. או ינוכה 10% במידה והמזגן בסלון או בחדר לא עבד. במידה והמזגן לא עבד באחד מחדרי הילדים ינוכה 5%.

הארכת שכירות

 • במידה והשוכרים יישארו לעוד לילה/ות, באישור בעל הדירה, מחיר השכירות יהא כנ”ל, מלבד אם יסוכם אחרת.

ניקיון

 • הדירה מושכרת כאשר היא נקיה, והשוכר מתחייבים להחזיר את הדירה כאשר היא נקיה לפחות באותה מצב שקיבלו את הדירה.
 • הצדדים מתחייבים שאם אחד או יותר מהחדרים יהיו מלוכלים, יורידו מהשכירות / ישלמו פיצוי על סך 100₪ לחדר.

חובות ומגבלות השוכר

 • השוכרים מתחייבים להחזיק את המושכר ואת הציוד והריהוט שבו במצב טוב ולעשות בו שימוש הוגן וזהיר ולא לעשות ו/או לגרום נזקים למיניהם לדירה ולשכניה.
 • השוכרים מתחייבים לפנות בתום תקופת השכירות את הדירה, ולהעמידו לרשות המשכירים כשהיא נקיה ופנויה מכל אדם ו/או חפץ השייכים לשוכרים ולהחזיר את כל המפתחות.
 • תמורת כל שעת איחור בהחזרת המושכר מתחייבים השוכרים לשלם למשכירים דמי שכירות על סך 1/10 ממחיר השכירות הנקוב בסעיף ה’.

נזק למטלטלים

 • השוכר מתחייב לשלם עבור הוצאות תיקון כל נזק מכל סוג שהוא שיגרם לדירה ו/או לריהוט שבה, בין במישרין בין בעקיפין, על ידו או על ידי הנכנסים לדירה מחמת שהדירה ברשותו. התחייבות זו כוללת החלפת חלק ו/או פריט שלא ניתן לתקנו – ונהוג וסביר להחליפו במקרה של נזק מסוג זה. וקיבלתי על עצמי את נאמנותו של המשכיר לגבי טענות נזיקין.
 • כמו כן התחייבתחי שלא להכניס אורחים נוספים ללינה במהלך ימי השכירות, בלי רשות המשכיר. על הפרת סעיף זה אני מתחייב לשלם סך 200₪ (במילים: מאתים ₪) ליום.

כללי

 • יש לסכם האם
 • שימוש במלח / שמן / סבון / אקמול וכדו’, כלול / לא כלול
  השארת קצת משחקים, כלול / לא כלול
  שמיכות ללילות קרים, כלול / לא כלול
  מקום בארונות. כלול / לא כלול
 • במידה ולא סיכמו כלום, זה כלול.

כל דבר המיטלטל שיוכנס לדירה, וישאר שמה לאחר זמן השכירות,  בין ביודעין ובין בלא יודעין, מוקנית לבעל הדירה על מנת שאם החפץ ייתבע תוך 30 יום החפץ יוחזר לבעליו.

ביטולים

 • ביטול הזמנה מצד השוכר מבלי לארגן שוכר חלופי;
  • עד שבוע לפני – 15%.
  • עד 48 שעות לפני –50%.
  • עד 24 שעות לפני 75%
  • תוך 24 שעות לפני – חיוב מלא.
 • ביטול הזמנה מצד המשכיר, מבלי לארגן דירה חלופית, המשכיר יחזיר את הכסף של השוכר, ובנוסף לכך מתחייב לשלם לשוכר קנס כדלהלן;
  • עד שבוע לפני – 10%.
  • עד 48 שעות לפני –20%.
  • עד 24 שעות לפני 30%
  • תוך 24 שעות לפני – 40%.
 • במידה ויצטרכו לבטל את השכרת הדירה מחמת אונס שלא היה ידוע מראש, כגון אשפוז במיון, לידה מוקדמת, אבילות ל”ע, מעצר, יבוטל החוזה ללא קנס לאיזה מהצדדים, במידה והאונס הוא מצד המשכיר יחזיר את הכסף לשוכר במילואו.
 • בכל אופן של ביטול מצד המשכיר, תשתדל ‘בייסי’ לדאוג לדירה חלופית עד כמה שניתן למצוא דירה חלופית בהתאם למצב הנתון בשטח.
 • לא נמצאה דירה חלופית, יוחזר ה-15% (ביניכוי עמלת חברת האשראי), ששולם לבייסי. וכל כסף שהגיע ליד המשכיר יוחזר במילואו לשוכר.
 • במידה והאונס יהיה מצד השוכר אז אם השוכר שילם יותר מ10% יוחזר היתרה לשוכר.
 • סעיף הביטולים ייכנס לתוקף רק אם המשכיר יביא כרטיס אשראי לבייסי כבטוחה לקיום סעיף י”ט. לא הובאה בטוחה הנ”ל, לא יהיה כל תוקף לסעיף

  הכל כולל הנספחים נעשה בקנין אגב סודר בהודאה גמורה ובלב שלם וביישוב הדעת ומרצונם החפשי של הצדדים באופן היותר מועיל בביטול כל המודעות וכו’, ובפסילת העדים שיעידו על מודעא או אונס, ובאופן שאין בו אסמכתא, ודלא כטופסי דשטרי, ולא יפסל שטר זה לא בחסר ויתיר ולא במחק וטישטוש, וכל ההבטחות וההסכמות קיבלו הצדדים על עצמם בהתחייבות גמורה מעכשיו בבית דין חשוב, ובאופן היותר מועיל, ובקבלה על עצמם את שיטות הפוסקים הסוברים שיש תוקף להתחייבות בקנין לעשות דבר שאין בו ממש ומחלו על אפשרות לטעון קים לי כהחולקים, וכל התנאים נעשו כמשפטי התנאים והכל שריר וקיים.

השוה

Update phone number

נא להזין מספר טלפון

עדכן טלפון